สนามกีฬา
 
ข้อมูลสนามกีฬา
ชื่อสนาม: สนามเซปักตะกร้อ
สนามกีฬาชนิด: เซปักตะกร้อ
สถานที่ตั้ง: ชั้น 6 อาคาร 80
จำนวนผู้เล่นที่อนุญาตให้จอง: 6 คน
ภาพสนามกีฬา: