โปรดอ่านก่อนจอง-จ่ายเงินค่าหอพัก


คำเตือน
 
การอยู่หอพักต่อไปในเทอม 2/2564 เป็นไปตามความสมัครใจของนักศึกษาและผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายบังคับ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ต้องติดตามสถานการณ์และอาจส่งผลกระทบเช่นที่ผ่านมา ขอให้นักศึกษาและผู้ปกครองตัดสินใจอย่างรอบคอบก่อนการจองและชำระเงินค่าหอพัก หากมีการชำระเงินค่าหอพักให้มหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน
 
 
 
8 ตุลาคม 2564